Neteges COSIP S.L.

GARANTIES QUE OFEREIX LA NOSTRA EMPRESA

SOM UNA EMPRESA RESPONSABLE

RECURSOS HUMANS – RRHH

Mutua d’accidents

La nostra empresa té subscrit amb Mutua Intercomarcal un document d’associació número 129374 desde l’1 de febrer de 2009 per la cobertura d’accidents de treball i malalties professionals dels nostres treballadors.

Uniformitat i lliurament de epi’s

El personal que realitzi els serveis es presentarà al seu lloc de treball degudament uniformat amb l’anagrama de l’empresa. Se’ls hi farà entrega dels epi’s necessaris per a la realització dels serveis (uniforme, sabates de seguretat, mascaretes, guants, casc, etc.).

Suplències

Ens comprometem a realitzar les suplències per absències, permisos, malalties, accidents, etc., del nostre personal amb un termini màxim de 24/48 h.

Subrogacions

Tal i com estableix l’Article 65 del capítol 9 del Conveni Col·lectiu de Neteja d’Edificis i Locals, ens compromet a subrogar el personal que està realitzat les tasques de neteja al centre a contractar, sempre que la seva antiguitat en aquest centre sigui superior als 4 mesos.

Confidencialitat i comportament

El personal que realitzi els serveis es dedicarà única i exclusivament a realitzar els treballs pels quals ha estat contractat, comprometent-se a guardar les bones formes socials. A la acceptació dels serveis es signarà un contracte de confidencialitat en el que els nostres treballadors tenen la obligació de guardar estricte secret de tota la informació a la que tinguin accés.

Prevenció Riscos Laborals (Organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals)

Disposem del contracte número 23249 signat amb la empresa “Serviprein Sociedad de Prevención SL (PREVINT)” desde l’1 de gener de 2011, en el que tenim subscrit un concert de l’activitat Preventiva, segons disposta l’Art. 20 del Reial Decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

GARANTIES

Protecció de dades de caràcter personal

La nostra empresa té contractat el servei de comprovació del compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat en la protecció de dades de caràcter personal segons Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i Del Consell de 27 d’abril de 2016 (GDPR). Estem inscrits a la Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el número d’inscripció dels nostres fitxers 2090511379.

Seguretat Social

El nostre personal està degudament inscrit al Règim General de la Seguretat Social amb Còdig de Cotització 43/1080472-56.

Assegurança de Responsabilitat Civil

Tenim subscrita una pòlissa de Responsabilitat Cívil, número Nº36622017, amb un capital assegurat de 600.000 € amb “Allianz, Compañia de Seguros y Reaseguros S.A. “

Assegurança Accidents Conveni

Tenim subscrita una pòlissa d’Accidents de Conveni, número Nº027703584, amb “Allianz, Compañia de Seguros y Reaseguros S.A. “

Registre de Licitadors (RELI) i REA

El nostre número d’inscripció registral (RELI) és NT0600241.
El nostre número d’inscripció  (REA) és 09000064145.

Els nostres principals clients

Els nostres clients....

La satisfacció del client és el nostre primer objectiu

Molt satisfets! Bona atenció. Sens dubte recomanables. Fa anys que fem servir els seus serveis i seguirem molts més !!!
Dolça Fantasia
Nos hacen la limpieza de nuestras instalaciones, y todo perfecto, profesionales muy buenos productos y siempre abiertos a cualquier sugerencia. Nosotros estamos muy contentos con sus servicios.
Altcamp Express